Atlanta-Background_L_SGF

Midtown Atlanta Daytime Skyline

Atlanta, Georgia, skyline during the day looking to Midtown and Georgia Tech.